ความหมายของรหัสเทียม (Pseudocode)


ความหมายของรหัสเทียม (Pseudocode)

 

            ในวันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมนิยามความหมายต่าง ๆ ของรหัสเทียม ไว้ด้วยกันทั้งหมด 4 นิยาม ซึ่งถ้าผู้อ่านได้อ่านแล้วก็จะเห็นได้ว่าความหมายโดยรวมของนิยามทั้งหมดจะมีความคล้ายคลึงกัน

 

1.)เป็นคำสั่งที่ไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง แต่เป็นคำสั่งที่นำมาใช้เขียนเลียนแบบชุดคำสั่งแบบย่อๆ เพื่อออกแบบโปรแกรม หรือร่างเค้าโครงโปรแกรมที่จะเขียนขึ้นมา ก่อนที่จะนำไปแปลงเขียนเป็นชุดคำสั่งด้วยภาคอมพิวเตอร์จริง ๆ ต่อไป

สำหรับคำสั่งย่อ ๆ ที่ใช้ในรหัสเทียม เช่น ในการเขียนโปรแกรมจริง ๆ โดยทั่วไปต้องมีการประกาศชนิดตัวแปรและกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรเสียก่อน แต่ในการเขียนรหัสเทียม สามารถเขียนแบบย่อ ๆ ได้ว่า INITIAL PROGRAM หรือ INITIAL VARIABLE โดยรหัสเทียมจะนำมาเขียนได้ ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 5 ขั้นตอนก่อน เพื่อที่จะได้โปรแกรมในลักษณะที่ตรงตามต้องการและสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีการแสดงออกมาในผังงาน ( Flowchart ) ที่แสดงถึงการทำงานของโปรแกรมและนำไปเขียนเป็นรหัสเทียมได้
2.)การจำลองการเขียนโปรแกรม โดยเขียนคำสั่งเป็นภาษาอะไรก็ได้ เช่น ไทย หรือ อังกฤษ ฯลฯ ที่ไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูงอย่าง ภาษา C หรือ Java ซูโดโค้ดนี้จะไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ โดยเฉพาะ ใช้อธิบายการทำงานของโปรแกรม เนื่องจากสื่อด้วยภาษาง่ายๆ อย่าง ไทย, อังกฤษ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย และตรงกัน โดยปกติแล้วมักใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากสามารถแปลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ได้ง่าย
            3.)การเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องคำนึงถึงไวยากรณ์แต่เป็นภาษาที่นักเขียนโปรแกรมเข้าใจกันได้ มีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาส่วนหนึ่ง เป็นภาษาทำโปรแกรม (programming language) อีกส่วนหนึ่งดู programming language ประกอบ
4.)การเขียนขั้นตอนวิธีโดยการใช้ภาษาธรรมชาติอาจมีความกำกวมหรือยืดยาวเกินไป ทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ส่วนการใช้โปรแกรมภาษาอาจมีความเฉพาะจนเกินไป ผู้ที่ไม่เข้าใจโปรแกรมภาษาที่ใช้เขียนอาจไม่สามารถเข้าใจได้ รหัสเทียมเป็นส่วนผสมของการใช้ภาษาธรรมชาติและโปรแกรมภาษา เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้หลายกลุ่มที่มีความต้องการใช้ขั้นตอนวิธีต่างกันออกไป
            รหัสเทียมไม่มีกฎในการเขียนตายตัว โดยมากขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้ใช้ แต่มีข้อตกลงบางอย่างร่วมกันเป็นสากล ส่วนประกอบที่สำคัญของรหัสเทียม ได้แก่ ชื่อ คำสั่งกำหนดงาน คำสั่งควบคุม กลุ่มของคำสั่ง และข้อบันทึกหรือคำอธิบายCHUMMY - ONLINE ขอบคุณ ทุกๆเว็บไซต์ที่ได้นิยามความหมายเหล่านี้ของรหัสเทียม

ขออภัยถ้าหากมีความผิดพลาดทางตัวอักษรจากบทความที่เขียนขึ้น CHUMMY – ONLINE.

Read Users' Comments (0)

0 Response to "ความหมายของรหัสเทียม (Pseudocode)"

แสดงความคิดเห็น

กรุณาพิมพ์ข้อความที่สุภาพ

MVZA R@d!o